Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Геодезични услуги, извършвани от „Геокад 93” ЕООД

 

1. Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

Когато установите, че Вашият имот не е с вярно отразени граници в кадастралната карта, ние можем да изработим проект за промяна на кадастралната карта в съответствие с Вашите документи за собственост.

Необходими документи:

 • Документ за собственост.

 • Последна скица на имота (преди влизане в сила на кадастралната карта).

Срок: 15-20 работни дни.

Скица 1
Скица 2

 

2. Трасиране на имотни граници

За да трасираме (отложим на място) границите на Вашия поземлен имот е необходимо да ни предоставите копие от актуална скица на имота. Скицата трябва да е издадена от:

1. За територии с влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)

 • Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) за териториите с влязла в сила кадастрална карта

2. За територии без влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)

 • Техническата служба към съответния район (ако имотът е в регулация);

 • Дирекция „Софийски кадастър” – СО (ако имотът е в строителните граници на гр. София, но попада в неурегулирани терени извън КВС)

 • Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ) (ако имотът е в земеделска територия)

Освен трасирането на имотните граници, е необходимо да получите Разрешение за строеж на ограда от съответната техническа служба.

Срок: 2-3 работни дни

 

 

3. Делби на поземлени имоти

За да можете да разделите Вашия имот е необходимо да ни представите: Копие от актуална скица и копие от документ за собственост. Ние ще заснемем границите на Вашия имот на място и заедно с Вас ще изработим проект за делба.

Срок: 5-7 работни дни

Скица 1

 

 

4. Трасиране на сгради

Ако проектът за вертикално планиране е изработен от нашата фирма, то тогава ние имаме всички данни и е необходимо само да се обадите по телефона (поне 2-3 дни по-рано) и да ни кажете номера на квартала по регулация и номера на имота и ние ще дойдем да отложим на място контура на сградата.

Ако проектът за вертикално планиране е изработен от друга фирма, ще ни е необходимо да получим от Вас  трасировъчния план на сградата и копие от актуална скица. В рамките на 3-4 дни ще извършим трасирането.

Срок: 2-3 работни дни

 

 

5. Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 52., ал. 4 от ЗКИР

Чл. 52....

(4) Собственикът, съответно инвеститорът, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за съответните данни по чл. 34 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.

Необходими документи:

 • Документ за собственост.

 • Разрешение за строеж.

 • Скица (виза) на парцела.

 • От архитектурния проект – разпределение на кота нула.

За територии с влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР) - ако самостоятелните обекти (апартаменти, магазини, офиси и др.) в сградата са с различна собственост или предстои собствеността им да бъде променяна е необходимо изработване на Схеми на самостоятелни обекти. Тогава ще е необходимо да ни предоставите целия архитектурен проект (ако е възможно и в цифров вид), документите за собственост на самостоятелните обекти и площоопределяща таблица.

Срок: 15-20 работни дни

Скица 1
Скица 2
Схема 1

 

6. Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ)

Подробните устройствени планове могат да бъдат:

 • План за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване).

 • План за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване). Планът за регулация може да бъде план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост).

 • План за застрояване – ПЗ.

 • Работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно оформяне);

 • Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

За изработването на ПУП е необходимо да ни представите следните документи:

 • Мотивирано предложение.

 • Допускане на устройствена процедура.

 • Актуална скица.

 • Документ за собственост.

Срок: 10-15 работни дни

Чертеж 1

 

7. Изработване на топографски планове

Топографският план за изобразява границите на Вашия имот и всички ситуационни и теренни подробности. Необходимо е да ни представите копие от актуална скица и след геодезично заснемане ще получите топографски план на Вашия имот, който е необходим на проектантите.

Срок: 2-3 работни дни

 

 

8. Изработване на проекти за вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране представлява необходимото изменение на релефа с цел да бъде приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта с най-икономично и разумно извършване на земните работи. Проектите решават височинното положение на улиците, алеите, сградите и съоръженията с цел удобство за транспорта и пешеходците, както и отвеждането на повърхностните води в естествени водоприемници или канализационната мрежа. Те се изработват по три метода: числен, графичен или графоаналитичен. Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, който дефинира плановото местоположение на сградите и съоръженията. За изработването на проект за вертикално планиране и трасировъчен план се нуждаем от архитектурния проект на сградата.

Срок до 5 работни дни

Чертеж 1

 

9. Изработване на нивелетни проекти

Нивелетният проект за вертикално планиране установява необходимото изменение на релефа като дефинира височинното положение на улиците и кръстовищата. Проектът представлява подробно решение на надлъжните наклони на улиците, посоката на оттичане на повърхностните води, особените случаи на водоотвеждане, необходимостта от съоръжения, доказва състоятелността на новите улици. Съдържа в себе си надлъжните профили на улиците, типовите напречни профили, цялостната схема на вертикалното планиране, картограма на земните маси и опорен план. Неизменно е съпътстван с трасиране на осовата мрежа и цялостно височинно и планово заснемане на уличната мрежа.

Срок: до 5 работни дни

Чертеж 1
Чертеж 2
Чертеж 3

 

10. Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради

За нуждите на архитектурното проектиране можем да изработим за Вас 3D модел на фасада на сграда. Фирмата разполага с канадски софтуер PhotoModeler, с помощта на който от няколко снимки на една фасада се изработва 3D цифров модел. Заснемането се извършва с фотоапарат NIKON D90.

Срок: 3-4 работни дни

 

 

11. Дигитализиране на картни материали

Ако имате план или карта на хартиен носител ние ще дигитализираме информацията и ще я предоставим във векторен вид в посочен от Вас формат.

Срок: в зависимост от обема работа

 

 

12. Аеротриангулация

Извършваме аеротриангулация както на линейни, така и на площни обекти с помощта на Цифрова фотограметрична станция ”PHOTOMOD. Процесът включва:

 • Сгъстявaне на разредената опорна мрежа с цел осигуряването на необходимия брой точки за всяка стереодвойка от дадения обект.

 • Измерване на образните координати на точките.

 • Изчисляване на геодезическите координати и надморските височини на измерените точки с необходимата точност.

 

 

13. Картиране на терен и ситуация от аерофото снимки

Изработваме цифров модел на даден обект, съобразен с Вашите изисквания за подробност, точност и бързина;

 

 

14. Изработване на ортофото планове

Създаване на ортофотопланове в различни мащаби от сателитни и аерофотоснимки въз основа на цифров модел на релефа.

 

 

15. Сканиране на аероснимки от различни фотографски носители

Фирма „Геокад-93” ЕООД разполага с широкоформатен фотограметричен скенер Delta Scan 320x470, произведен от GeoSystem, Виница. Независимо дали Вашите снимки са на филм или контактно копие, ние можем да сканираме изображението с висока геометрична точност и резолюция от порядъка на 8-12 μ.

 

 

16. Определяне обема на изкопи и насипи

Изчисленията на изкопи и насипи се извършват на база две топографски снимки на обекта – преди започване и след завършване на изкопните работи. В случай, че се появи необходимост за междинно следене на изкопните работи, чрез геодезично заснемане и обработка на данните ние можем да Ви предоставим резултати за всеки един етап от Вашата работа.

 


3D анимация

17. Високоточно 3D лазерно сканиране на сгради и съоръжения (3D Laser scanning)

Лазерното сканиране представлява безконтактно заснемане на обекти и изобразяването им с облак от точки. Неговите преимущества са висока скорост на сканиране, голяма точност при изобразяване дори на най-дребните детайли и пълнота на информацията за изследвания обект. Използва се като основа за изработване на ортофотопланове на фасади, създаване на 3D графични модели или интерактивни представяния на обектите. Те могат да послужат при реконструкции на сгради или реставрации на паметници на културата, архив на културното наследство, заснемане на археологически обекти, изработване на екзекутиви на сгради с изгубена документация, извършване на различни видове изследвания и анализи и т.н.

 

   

 

Лесно създаване на Ортофотопланове:

 

 

 


 

Интерактивен вид на сканирането:

 

  Изглед от интерактивния вид на сканирането на Храм-паметник "Св. Александър Невски"

Пример за Интерактивен изглед на сканирането

(в среда на Internet Explorer след инсталацията на TruView plug-in)

 

Web галерия с видеоклипове на сканирани от нас обекти и примери за приложението на метода:

http://www.youtube.com/user/geocad93

  

Панорама от снимки направени при сканирането на Резиденция Евксиноград:

 
 

18. Локализиране на подземни проводи.

Leica DIGICAT 550i в комбинация с DIGITEX 8/33 дава възможност за откриване и локализиране на подземни проводи и тяхната дълбочина. Използват се електромагнитните сигнали, генерирани от провода или от DIGITEX 8/33 в случаите, когато проводът не е под напрежение.