Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ВъпросКакво е работното Ви време с клиенти?
Отговор: От понеделник до петък, от 
10 до 12 ч и от 13 до 18 ч.
 
ВъпросИскам да трасирате границите на парцел. Какво е необходимо?
Отговор: Необходимо е да донесете копие от актуална скица на Вашия имот. В рамките на 2-3 дни наш екип ще дойде на място и ще заснеме съществуващите огради. Ще сравним така заснетите огради с регулационния или кадастралния план. Ако разликите са около 20-30 см.
, приемаме за верни имотните граници, които са на място. Нашият екип идва повторно и поставя колчета по граничните чупки на Вашия имот.
 
ВъпросНеобходимо ли е моето присъствие по време на заснемането?
Отговор: Необходимо е само при условие, че без Ваше присъствие не може да се влезе в имота.
 
ВъпросВ какъв срок можете да извършите трасирането?
Отговор
Обикновено срокът е 2-3 дни.
 
ВъпросКакви документи са необходими за нанасяне на сграда и външни връзки в кадастрален план и издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР и колко време отнема тази процедура?
Отговор: Необходимите документи са
 следните: Скица на имота, документ за собственост и разрешение за строеж, проекти за сграда, разпределение на кота нула и за външни връзки, както и ситуация от проектите. При наличие кадастрална карта и кадастрални регистри за територията, където се намира Вашият имот (ако в сградата има самостоятелни обекти като апартаменти, офиси, магазини и др.) е необходимо копие от целия архитектурен проект (ако е възможно и цифров модел) и площоопределяща таблица. Цялата процедура отнема около 3-4 седмици.
 
ВъпросПри констатирана грешка в кадастралната основа на регулационния план как трябва да постъпя?
Отговор: За коригиране на грешка в кадастралния план е необходимо лицензирана фирма по ЗКИР да изработи СКИЦА-ПРОЕКТ за промяна на кадастралния план, която да внесете в техническа служба на съответната община. Същата процедура се отнася и за нанасяне на възстановен имот в границите на регулационен план.
 
ВъпросПри констатирана грешка в отразяване границите на моя имот в действаща кадастрална карта как трябва да постъпя?
Отговор: За коригиране на грешка в кадастралн
ата карта е необходимо лицензирана фирма по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) да изработи СКИЦА-ПРОЕКТ за промяна на КК и КР. Проектът се внася от фирмата в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за тестване. След успешно приключване на теста, собственикът или упълномощено от него лице подава в СГКК заявление за нанасяне на имота в кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР). Процедурата приключва със Заповед на началника на СГКК за промяна на КК и КР след обява на заинтересованите лица. Същата процедура се отнася и за нанасяне на възстановен имот, както и за отразяване на ПУП. С последните поправки на ЗКИР, предложени от АГКК, процедурата по отразяване на приложен ПУП ще бъде значително облекчена. Необходимото време е около 2-3 месеца.
 
ВъпросЗа да трасирате оси на сграда в какъв формат трябва да бъде подадена информацията?
Отговор: Най-добре е данните за сградата да бъдат в цифров вид. Ако няма цифров модел, може да се използват архитектурния или конструктивния план.
 
ВъпросКаква е точността, с която извършвате трасирането на имот?
Отговор: За кадастралните планове, които са в
 мащаб М 1:1000, точността е около 20-30 см, затова абсолютната точност при трасиране не може да надмине тази стойност. Относителната точност на трасировката е няколко сантиметра.
 
ВъпросКакво е необходимо за да изчислите обем на даден изкоп?
Отговор: Необходими са две тахиметрични 
(топографски) снимки на терена – преди започване на изкопните работи и след завършването им.
 
ВъпросКакво трябва да направя, за да имам право да поставя ограда на собственият си имот?
Отговор:
1. Трябва да получите актуална скица на имота си (скицата важи 6 месеца).
2. Обърнете се към лицензирана фирма (по ЗКИР)
, която да трасира на място имота Ви и да Ви издаде документ за това трасиране (дворищно-трасировъчен карнет, ако става дума за урегулиран поземлен имот или трасировъчна скица – за поземлен имот).
3. От техническата служба на съответния район трябва да получите разрешение за строеж на ограда.
 
ВъпросКаква е ролята на геодезиста при проектиране на една сграда?
Отговор:
1. Изработва се топографски план на имота, като се заснемат на място всички теренни и ситуационни подробности.
2. Дават се точните граници на имота.
3. След изготвянето на архитектурния проект, се изработва Трасировъчен план на сградата и Проект за вертикално планиране
.