Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Иновации в компанията

 

 

 

В рамките на  6-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд "Геокад 93" ЕООД получи съфинансиране за проект "Разработване и тестване на иновационни технологии за създаване на триизмерни модели  на пространствената среда чрез лазерно сканиране и за използването им като  инструменти за управлението на градската  среда".

Целта на проектните дейности и крайния резултат от тях  е да се отговори на реалните потребности на практиката за подобряване на управлението на градската среда чрез разработване и тестване на иновационни технологии за създаване на тримерни модели на пространствената среда чрез лазерно сканиране и за използването им като инструменти за нейното управление.

 

Основни задачи извършени в рамките на проекта са:

1. Изследване на обичайната практика на използваните технологии и инструменти при управлението на градската среда и на целесъобразността от усъвършенстването им чрез използване на съвременни технологии, основани на съвременното тримерно лазерно сканиране.

2. Разработване  на иновационни технологии за създаване на тримерни модели на пространствената среда чрез лазерно сканиране и за използването им като инструменти за управлението на градската среда.

3. Тестване на разработените иновационни технологии за тримерно лазерно сканиране при управление на градската среда и маркетинг сред целевите групи в страната на създадените чрез проекта възможности за усъвършенстване управлението на градската среда.

 

 Подходът за реализация на проекта  включваше екип на “ГЕОКАД 93”ЕООД от  работещи на трудов договор ключовиексперти. Работата на този екип  се допълни от подизпълнители за съдействие, свързано с по-ефективното  изпълнение на отделни специфични дейности.

 

Планираните проектни дейности започнаха на 15 декември 2012 г. и приключиха на 14 декември 2014 г.

 

Разработената иновационна технология за създаване на триизмерни модели на пространствената сред   чрез лазерно сканиране (3D City)и използването им като инструмент за управление на градската среда  осигуряват възможност за   вземане на адекватни, навременни и възможно най-целесъобразни решения при управление.  

 

Посредством технологията се  осигуряват следните предимства в сравнение с конвенционалните методи:

·  възможност за цифрово съхранение на обекти класифицирани, като  културно-историческо  наследство;

· осигуряване на  геометрично най-точните  възможни резултати от измервания;

· възможност за бързо вземане на управленски  решения на базата на пълна и детайлна информация за градската среда;

· възможност за лесна интеграция на отделни елементи/нови и съществуващи/ от градската среда и дизайн  в цялостен модел и вземане на последващи решения от урбанистите;

·  възможност за работа с  големи  масив данни;

·  възможност за последваща обработка и манипулация  на части и елементи от градската среда  и симулация.    

 

В обобщение можем да заключим, че системата  за управление на градската среда (3D City) ще  намери пазарна реализация:

·  При проектиране на инфраструктурни проекти;

·  При градоустройственото планиране;

·  При симулиране на бедствия и аварии ( наводнения, земетресения и др);

·  За създаване на 3Dкадастрална информационна система;

· За паспортизация на сградите и създаване на Инфомационен модел на сгради (Building information model (BIM))

·  За управление на недвижима собственост ;

·  При  реставрацията и съхраняването на паметниците на културно и историческото наследство. 

 

 

 

 

 

 

 

Другите за нас във връзка с извършеното лазерно сканиране на забележителности в град Враца:

 

- вестник "Конкурент:

 

 

- вестник "Зов":

 

 

 

 

 

 

Протокол за избор на кандидат за научната разработка